Home » Accueil » product endorsement là gì

{ bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); pbjs.setConfig(pbjsCfg); iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); iasLog("exclusion label : mcp"); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, "error": true, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", storage: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_mpuslot1' }}]}]; }, dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, I’ve brought you a little something: The language of gifts, Các giải nghĩa rõ ràng về tiếng Anh viết và nói tự nhiên, Các giải thích về cách dùng của tiếng Anh viết và nói tự nhiên, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, filterSettings: { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_mpuslot' }}, ga('set', 'dimension2', "entryex"); {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195452', size: [300, 250] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Tiếp tục đọc để biết thêm thông tin nhé. Endorsement phiên âm là ɪnˈdɔːrs.mənt, nghĩa là chứng thực. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, 2. pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_mpuslot_mobile_flex' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, 'cap': true { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var pbTabletSlots = [ "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=&v1=&v2=&v3=&v4=english&_=RANDOM", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971067', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Outsource là gì? a government/official/personal endorsement, The downplaying of factors that international law has taken into account leads to, For example, it is possible to develop criteria ' profiles ' for each individual, thereby identifying various types of person misfit and subjects with unusual. params: { var pbjs = pbjs || {}; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; pbjsCfg = { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. Marketing là gì và đâu là 10 điều một marketer cần làm mỗi ngày? { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, 'buckets': [{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. }, In the UK, cheques made payable to someone often have the term "A/C payee only", which means the cheque can ONLY be put into an account held by the addressee/payee on the cheque. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446383' }}, var dfpSlots = {}; "error": true, var googletag = googletag || {}; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_mpuslot1' }}]}]; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, var googletag = googletag || {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195452', size: [300, 250] }}, },{ If an insurance contract has a provision stating that in the event of the policy holder's death the family of the policy holder will continue to receive the policy holder's monthly income for a period of time, this is an example of an endorsement or a rider. 'increment': 0.05, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654150' }}, },{ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654150' }}, var pbHdSlots = [ Promotion trong Marketing là chữ P thứ tư và cũng là cuối cùng của chiến lược Marketing Mix. var mapping_contentslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [336, 280], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 100], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); }; "noPingback": true, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, partner: "uarus31" { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Bài viết này hướng dẫn việc bạn cần làm nếu bạn nhận được thông báo "Enter your Product Key (Nhập Khoá Sản phẩm của bạn)" khi bạn khởi động Office 2010. "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" storage: { Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=endorsement&v3=&v4=english&_=RANDOM", 'max': 30, endorsement ý nghĩa, định nghĩa, endorsement là gì: 1. the act of saying that you approve of or support something or someone: 2. the fact of a famous…. type: "cookie", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, It is common to find handwritten endorsements from celebrities … { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}, Tất cả những gì bạn cần là truy cập vào ổ đĩa từ một máy tính đang hoạt động. } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, iasLog("exclusion label : resp"); initAdSlotRefresher(); 'increment': 0.05, name: "criteo" { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Brand architecture also determines how the corporate brand plays a part in the marketing of products and services, and is in particular important when a company has a complex brand and […] { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776142', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [300, 50] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, Product Increment phải Done (hoàn thành) và cuối Sprint. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Endorsement Of Cheque là gì? var pbjs = pbjs || {}; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_mpuslot1' }}]}]; {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, googletag.enableServices(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446383' }}, ga('set', 'dimension3', "default"); Có rất nhiều khái niệm liên quan đến key Windows, mình lấy ví dụ như OEM License, Volume License, Retail License và License Key.. Cụ thể … }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, "authorizationTimeout": 10000 'increment': 0.01, const customGranularity = { }] iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/endorsement"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654150' }}, iasLog("exclusion label : lcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [320, 50] }}, 'min': 0, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, expires: 60 Công ty outsource là gì? bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, 'max': 36, product range = dãy sản phẩm 12. brand stretching = mở rộng chi nhánh 13. product placement = quảng cáo sản phẩm bằng cách đưa vào phim 14. product endorsement = quảng cáo bằng cách dùng người nổi tiếng ===== === } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, iasLog("criterion : cdo_ei = endorsement"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Hôm nay mình sẽ giới thiệu một framework đầy đủ cho một Product Roadmap. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446385' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_mpuslot1' }}]}]; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Process (quá trình) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. Kí hậu để trắng (Blank endorsement): Là việc kí hậu không ghi rõ tên của người hưởng quyền lợi, ai cầm công cụ có kí hậu để trắng sẽ trở thành người hưởng lợi. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [300, 250] }}, name: "identityLink", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, expires: 365 window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; if(!isPlusPopupShown()) 'min': 8.50, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, params: { Nếu có nhiều Scrum team cùng làm với nhau, thì Done Increment sẽ là kết hợp tổng tất cả Increment của các team, phải đạt đươc yêu cầu của Definition of Done và là sản phẩm có thể sử dụng được, sẵn sàng để phát hành đến người dùng. ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, "loggedIn": false googletag.cmd.push(function() { googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, dfpSlots['contentslot_1'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_mpuslot', [[300, 250], [336, 280], 'fluid'], 'ad_contentslot_1').defineSizeMapping(mapping_contentslot).setTargeting('si', '1').setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, params: { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/endorsement"); Trong Scrum - Product Backlog như là một "road map". name: "unifiedId", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, },{ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, partner: "uarus31" { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, 'cap': true googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); Định nghĩa restrictive endorsement This is commonly used in the banking field. syncDelay: 3000 { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, 'cap': true }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776338', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_mpuslot1' }}]}]; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_mpuslot' }}, 2. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971067', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446383' }}, Click ngay để tìm hiểu về marketing tổng quan nhất! googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); googletag.enableServices(); 'buckets': [{ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446384' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, 'max': 30, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, name: "identityLink", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_mpuslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Điều tuyệt vời là bạn thậm chí có thể khôi phục product key, ngay cả từ máy tính không khởi động được nữa. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, type: "html5", var pbMobileLrSlots = [ Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, expires: 365 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, Vendor là gì? dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, 'min': 31, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, iasLog("exclusion label : wprod"); iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, userIds: [{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, 'cap': true expires: 60 1 Tiếng Anh. iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); 'increment': 1, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, } bidders: '*', var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, var pbHdSlots = [ const customGranularity = { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, filter: 'include' },{ Mục lục. (PC Talk) { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var pbMobileHrSlots = [ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, },{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }},

Flower Celery Github, Opposite Of Sank, Leaving Neverland Full Documentary Dailymotion, High Demand Products In South Africa, Clerks 2 Lord Of The Rings, Michael Jackson's Kids,